Térkép


Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.


Nagyobb térképre váltás

Facebook

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2018.06.01 12:32
DOKUMENTUMAINK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A Tájékoztató célja

 

Az adatkezelő a jelen Tájékoztató közzétételével a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12. cikkének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának való megfelelés érdekében intézkedéseket hoz abból a célból, hogy a személyes adatok kezelésében érintett természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az érintetteket a jogaik gyakorlásában.

 

 1. Adatkezelő adatai, adatvédelemi tisztviselő

 

Név: Kőbányai Gesztenye Óvoda

Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 8.

Törzskönyvi azonosító: 679659

Nyilvántartást vezető szerv: Magyar Államkincstár

Adószám: 16909568-2-42

Telefonos elérhetőség: 06/1-261-8963

Elektronikus elérhetőség: gesztenyeovi8@gmail.com

Adatvédelemi tisztviselő neve, elérhetősége: dr. Szüts Korinna főosztályvezető

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, telefon: +36 1 4338 175, e-mail: hivatal@kobanya.hu

 

 1. Az adatkezelés alapelvei

 

3.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

 

3.2. Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

3.3. Adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

3.4. Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

3.5. Korlátozott átláthatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

3.6. Integritás és bizalmi jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

 

3.7. A költségvetési szerv a személyes adatok kezelését az elszámoltathatóság alapelvének megfelelően olyan módon végzi, hogy képes legyen a 3.1-3.6. pontokban meghatározott alapelveknek való megfelelés igazolására.

 

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

4.1. A folyamat neve: közérdekű feladatok ellátása

 1. A folyamat célja: jogszabályban meghatározott kötelező és önként vállalt közfeladat ellátása.
 2. A szervezeten belül a szakmai feladatokért felelős szervezeti egységek használják ezt a folyamatot.
 3. Az adatkezelő a személyes adatokhoz az érintettek önkéntes adatszolgáltatása, más hivatalos szervek megkeresése, illetve jogszabályban meghatározott nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás alapján jut.

 

4.2. Adatkezelés

 1. Az adatok felhasználása körében a döntéseket az adatkezelő vezetője, illetve az ő felhatalmazása alapján a szervezetiegység-vezető vagy az ügyintéző hozza meg.
 2. Az adatkezelés során az érintettek adatai kerülnek feldolgozásra.
 3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre (adattípusok): lásd: a táblázatban kezelt adatok alapján.
 4. Az adatkezelés célja: közfeladat ellátása.
 5. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul vagy szerződés kötésének az előfeltétele.
 6. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok címzettjei elsősorban a jogszabályban meghatározott személyek és hivatalos szervek.

 

4.3. A folyamathoz való hozzáférés

 1. A kezelt adatokhoz az ügyintézőnek a saját feladatkörében, a szervezetiegység-vezetőnek a szervezeti egység feladatkörében, az adatkezelő vezetőjének az adatkezelő feladatkörében van hozzáférése.
 2. Az adatkezelőn kívül más hivatalos szervek jogszabályban meghatározott esetben férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

4.4. Adattovábbítás, adatok átadása

 1. Az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
 2. Az adattovábbítás írásban rögzítésre kerül.

 

4.5. Adatok tárolása (tárolási hely, törlés)

 1. A papír alapú adathordozón lévő adatok zárható szekrényben, az elektronikus adatok informatikai rendszerekben vannak tárolva.
 2. Az adatok törlési eljárását az Iratkezelési Szabályzat szabályozza.
 3. A törlési határidőket az Iratkezelési Szabályzat mellékletét képező Irattári Terv tartalmazza.

 

4.6. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő az adatvédelmi elvek megvalósítása és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák biztosítása érdekében a papír alapú adathordozókat zárható szekrényben tárolja, az elektronikus adatokat tároló számítógépes programokat jelszóval védi, biztosítja a hozzáférés naplózását, és gondoskodik az adatok rendszeres mentéséről.

 

4.7. Jogalap

Az adatkezelés jogalapja közérdekű adatkezelés, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatok végrehajtása vagy az érintett hozzájárulása.

 

4.8. Az érintett tájékoztatása

Az adatkezelő az érintetteket a http://gesztenyeovoda.hu honlapon közzétett jelen Adatkezelési Tájékoztató által tájékoztatja, amely az „Óvodánkról dokumentumaink” útvonalon érhető el. Az adatkezelő ugyanitt közzéteszi az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is.

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. 1.Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen Tájékoztató 3. pontjában szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. 2. Helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre kerüljön a rá vonatkozó pontatlan személyes adat. Jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. 3. Törléshez való jog (elfeledéshez való jog)

Az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerül a rá vonatkozó személyes adat, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő kezelte,
 2. az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja,
 3. tiltakozik az adatkezelés ellen, meghatározott feltételek esetén,
 4. a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte.

Amennyiben a törlésre kerülő személyes adatokat az adatkezelő korábban nyilvánosságra hozta – az érintett erre irányuló külön kérelme esetén –, az adatkezelő minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében hogy tájékoztassa az adatkezelőket a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kérelméről.

 

 

 1. 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. jogellenes az adatkezelés, és törlés helyett az adatkezelés korlátozását kéri, vagy
 3. ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 1. 5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa.

 

 1. 6. Igényérvényesítés, panaszjog

Az érintett jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat, és panaszt tehet. A NAIH elérhetősége:

 1. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 2. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 3. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 4. telefon: +36 (1) 391-1400
 5. telefax:+36 (1) 391-1410
 6. honlap: www.naih.hu, https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html,

 

 1. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

6.1. Címzettek értesítése

Az adatkezelő az érintett személyes adata helyesbítéséről, törléséről, adatkezelés-korlátozásáról minden esetben értesíti azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezekről a címzettekről.

 

6.2. Tájékoztatás módja, határideje

Az 5. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről az adatkezelő legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást ad. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett igazolja a személyazonosságát.

Amennyiben az adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatást ad ennek okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

 

6.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatkezelő további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

6.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

Az 5. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket az adatkezelő díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – az adatkezelő ésszerű díjat számít fel, vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

7.1. Az adatkezelő a feladatai végrehajtása során a NAIH-hal – annak megkeresése alapján – együttműködik.

 

7.2. Az adatkezelő gondoskodik jelen Tájékoztató felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt.

 

6.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

Budapest 2018. május 25.

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Név:                                       Dr. Szüts Korinna

Hivatali beosztás:                   főosztályvezető

Munkahely:                            Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Székhely:                                1102 Budapest, Szent László tér 29.

Postacím:                                1475 Budapest 10., Pf. 35

Telefon:                                  +36 1 4338 175

E-mail:                                    hivatal@kobanya.hu

 

Kapcsolat

Intézmény elérhetőségei:
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefon.: 261-8963, 4312-7371, Fax: 261-8963
Óvodavezető: Fenyvesiné Huller Tímea
E-mail: gesztenyeovi8(kukac)gmail.com

@ 2014 Budapest, X. kerületi Gesztenye Óvoda   |   All rights Reserved.