Térkép


Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.


Nagyobb térképre váltás

Facebook

Különös közzétételi lista
2021.11.04 10:07
DOKUMENTUMAINK

 

KÜLÖNÖS  KÖZZÉTÉTELI  LISTA

 

 

A dokumentum az alábbi linkről tölthető le: 

https://drive.google.com/file/d/1xQ1N8tc84BdoLd4lqJuhRf2vbgxU2fzR/view?usp=sharing

 

 

2021-2022. nevelési év

 

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

a 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 Az óvoda megnevezése

 Kőbányai Gesztenye Óvoda

 Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége  

 1106 Budapest, Maglódi út 8.

 tel: 06-1/2618963, 06-1/4317371

 fax:06-1/2618963

 óvodavezető: Fenyvesiné Huller Tímea

 e-mail: gesztenyeovi8@gmail.com

 

 Alapító okirat száma

 K/15530/5/2016/II

 OM azonosító

 034420

 

4.      Óvodai csoportok száma: 5 csoport

maximális férőhely 120 fő (alapító okirat szerint)

 kék pillangó csoport

 17 gyermek

 piros katica csoport

 16 gyermek

 zöld süni csoport

 16 gyermek

 sárga méhecske csoport

 18 gyermek

 szivárvány csoport

 9 gyermek

 

Az óvodai nevelési év rendje:

2021. szeptember 01 -  2022. augusztus 31-ig tart

 

A nevelési-oktatási intézény nyitva tartásának rendje

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig - 6.00-18.00 óráig.

 

Intézményünk a 2021/2022. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alaján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2019. december 27 - 2020. december 31.

Nyári zárás: 2020. július 27- augusztus 21-ig (előreláthatóan)

Nevelésnélküi munkanapok ütemezése:

2021. november 19.

2022. február 11.

2022 április 29.

2022. június 10.

 

Az óvodai felvétel eljárás rendje (Nkt. 49.§(1)),

Az óvodai felvétel eljárásrendjét a szülők minden év április hónapjában a központilag kiadott hirdetményben foglaltak alapján ismerhetik meg.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május eleje. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermek felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.
A gyermek, - ha a törvény másként nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát a délelőtti szervezett tevékenységek idején kötelező óvodai nevelésben részt vennie.
A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása. 
A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.
Az óvoda 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig – legfeljebb 7 éves korig – nevelési intézmény. Szakértői véleménnyel, illetve a nevelőtestület egyetértésével a 7. életévét betöltött gyermek is igénybe veheti a további óvodai nevelést.
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelessé válik legkorábban abban az évben, amelyben hatodik, legkésőbb amikor a nyolcadik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, - abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet augusztus 31. napjáig betölti -, megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
Amennyiben az óvoda minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betöltő gyermek is.
 

Az előjegyzéshez szükséges iratok

 •  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 •   a szülő személyi igazolványa,
 •   a gyermek és szülő lakcímkártyája, tartózkodási helyet igazoló dokumentuma,
 •   a nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentum,
 •   szakértő bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.

 

Az óvodai Felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

A felvételnél elsőbbséget élveznek:

 •  az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,
 •  azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,
 •  az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,
 •  hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
 •  a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,
 •  a kerületben lakó családok gyermekei.
   

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha:

 •  a gyermeket másik óvoda átvette,
 •  a szülő írásban bejelenti, hogy kimarad, az óvodai elhelyezés megszűnik a bejelentésben megjelölt napon,
 •  a gyermeket felvették az iskolába, az óvodai elhelyezés megszűnik a nevelési év utolsó napján,
 •  a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul az óvodai foglalkozásokról, feltéve, hogy az óvoda kétszer írásban figyelmeztette a szülőt a következményekre, illetve óvodaköteles gyermek esetében értesítette a Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Központot.

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:

100%-os befizetés esetén: 434,34 Ft 

A gyermekekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdés a) pontja, az ingyenes bölcsödei és óvodai gyermekétkeztetés módoosításáról szóló 2015.évi LXIII. törvény szeptember 1-el atállyal rendelkezik az óvodai térítési díj mentességének változásáról.

A térítésmentes étkezés formanyomtatvány kitöltésével igényelhető!

Az étkezési téítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (határozat másolata szükséges)
 • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek (a magasabb összegű családi pótlék megálllapítsáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolás szükséges)
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére - függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos (határozat másolata szükséges)
 • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek (a magasab összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata szükséges)
 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámatóság (határozat másolata szükséges)
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja melg a kötelező legkisebb mukabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyllugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2016. évben a 95.960.-Ft-ot) (ez esetben egyéb dokumentáció csatolására nnincs szükség)

 

 

Munkatársaink a 2019-2020. nevelési évben
 

ÓVODAVEZETŐ:

Fenyvesiné Huller Tímea - PEDAGÓGUS II.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK, GYÓGYPEDAGÓGUSOK - PEDAGÓGUSOK BESOROLÁSI FOKOZATA                                             

 

Balatoni-Maróti Franciska PED I. 

Berecz Julianna Ildikó PED II.

Damó Eszter PED II.

Dávid Anna Piroska PED II.

Fenyvesiné Huller Tímea Ágnes PED II.

Galszterné Bencsi Tímea PED I. 

Iski-Kozma Bettina PED I. 

Kelemen Cintia PED II. 

Marklné Mészáros Brigitta PED II. 

Mihályi Judit PED I. 

Pálmai Csilla Eszter PED I. 

Szigyártó Beáta PED I.

Szivesi Rita PED I.   

Szolyvay Csilla PED I. 

Temesiné Gubacsi Katalin PED II. 

Vajda Kitti PED I.            

Vadászné Grépály Éva Margit PED I. 

 

PSZICHOLÓGUS
                     Damó Eszter

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS, ÓVODAVEZETŐ HELYETTES
                     Berecz Julianna - PEDAGÓGUS II.                  

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK:

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
                   Harsányi Gabriella
GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
                  Kalász Hajnalka
ÓVODATITKÁR
                  Szolcsányi Desire

DAJKA NÉNIK
     Csáki Józsefné

     Makóné Kovács Mónika

     Oroszi Réka 

     Szabó Csilla (Liedloff Krisztina)

     Szász Irma

 

   

TECHNIKAI MUNKATÁRSAK

KONYHAI KISEGÍTŐ:
                Beke Zsuzsanna
KERTÉSZ-KARBANTARTÓ :
                Zentai Mihály 

Intézményünk munkáját utazó logopédus és utazó gyógypedagógus kollégák is segítik.

 

LÉTSZÁM  ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT:

Pedagógusok létszáma: 16 fő

 • Ebből óvodapedagógus: 9 fő
 • Ebből szakvizsgázott: 5 fő
 • Ebből gyógypedagógus: 3 fő
 • Ebből fejlesztőpedagógus: 1 fő 
 • Ebből vezető óvodapedagógus 1 fő
 • Ebből óvodapszichológus: 1 fő

 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége:

főiskolai diploma: 15 fő

egyetemi diploma: 1 fő

 

Fejlesztőpedagógus: 1 fő

Fejlesztőpedagógus iskolai végzettsége:

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és óvodapedagógus

 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Pedagógiai asszisztens iskolai végzettsége:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai asszisztens végzettség

 

Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens iskolai végzettsége:

META-DN BOSCO szakgimnázium gyógypedagógiai segítő szakképzettség

 

Dajkák létszáma: 5 fő

Dajkák iskolai végzettsége:

Nemzeti Szakképzési Intézet, dajka végzettség, valamint élelmiszerhigiéniai, minőségügyi és élelmiszerbiztonsági képzettség

 

Konyhás munkatárs: 1 fő

Konyhás munkatárs végzettsége:

Élelmiszerhigiéniai, minőségügyi és élelmiszerbiztonsági képzettség

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumoknak a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot:.

http://gesztenyeovoda.hu/menu/dokumentumaink

A  házirend egy példánya - minden szülő számára - e-mailben elküldésre kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja.

 

Ünnepek,megemlékezések rendje:

Az óvoda SzMSz és pedagógiai programjában meghatározottak szerint  honlapunkon bizosítunk nyilvánosságot:

 

Kapcsolat

Intézmény elérhetőségei:
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefon.: 261-8963, 4312-7371, Fax: 261-8963
Óvodavezető: Fenyvesiné Huller Tímea
E-mail: gesztenyeovi8(kukac)gmail.com

@ 2014 Budapest, X. kerületi Gesztenye Óvoda   |   All rights Reserved.